20

Anställda

2

Platser

4 449

MSEK Omsättning

Under året har Stena Oil utökat fartygsflottan med ett fartyg. Expansionen beror bland annat på att Stena Oil har tecknat många nya kontrakt i södra Sverige. Med 50 procent högre omsättning i området har det blivit nödvändigt att ha ett fartyg stationerat i södra Sverige. Totalt har Stena Oil ökat volymerna med 20 procent.

Nya svavelregler skapar möjligheter

2020 träder ett nytt internationellt svaveldirektiv i kraft för all sjöfart. Då sänks gränsen för hur mycket svavel oljan får innehålla från 3,5 till 0,5 procent. Detta är en mycket stor förändring för både oljebolagen och sjöfartsnäringen. Det kommer att krävas enorma investeringar på varje raffinaderi för att oljebolagen ska kunna anpassa sin produktion till de hårdare miljökraven. Redarna kan investera i avgasrening på fartygen, men också detta blir kostsamt. Tillsammans med kunderna bearbetar Stena Oil nu oljebolagen för att dessa ska ta fram en ny lågsvavlig olja som lever upp till det nya svaveldirektivet.

På sikt innebär detta nya kundbehov. Stena Oil har påbörjat anpassningen av infrastrukturen för att inför 2020 ha ett produktionssystem som är anpassat till kundernas behov och det nya regelverket.

Ansvar att sanera olja på EU:s uppdrag

EU har ett övergripande ansvar för att hantera oljespill. Stena Oil vann EU-upphandlingen för det så kallade Southern Baltic-området, vilket gör att ett av de fartyg som bolaget förfogar över är förberett för att på kort tid kunna rycka ut och sanera oljeutsläpp. För samhället innebär detta att kostnaden blir en fjärdedel av vad det skulle kosta av att ha ett separat oljesaneringsfartyg.

Stena Oil är Skandinaviens ledande leverantör av bunkerolja och marina helhetslösningar till fartyg i Skagerak, Kattegatt och Nordsjöområdet.

www.stenaoil.com

VD Jonas Persson