7

Anställda

1

Plats

Stena Metall Finans har två uppdrag: Dels rollen som koncernens internbank, dels uppdraget att bedriva investeringsverksamhet.

Som internbank har Stena Metall Finans under verksamhetsåret 2016/2017 förlängt ett syndikerat kreditavtal om 1.000 MSEK till februari 2020. Internbanken har under året fortsatt att fokusera på utveckling av stabila och effektiva sätt att hantera koncernens kassaflöde och finansiella risker.

Investeringsverksamheten hade ett betydligt svagare resultat jämfört med de senaste åren. Främsta anledningen till det sämre utfallet berodde på att vår inriktning mot mer kassaflödesstabila bolag inte utvecklades lika positivt som de mer konjunkturkänsliga och tech-relaterade företagen.

Ansvarsområden

Stena Metall Finans ansvarsområden omfattar:

  • Ansvarar för koncernens cash management.
  • Bidrar till koncernens resultat på lång och kort sikt genom en effektiv hantering och förvaltning av koncernens likvida medel.
  • Bevakar de finansiella marknaderna.
  • Avväger risknivåer när det gäller koncernens kundkrediter.
  • Säkerställer koncernens långsiktiga finansiering och därmed tillgång till likviditet.
  • Följer kapitalmarknaden och dess utveckling för att kunna optimera koncernens finansiering via obligationer och bankfinansiering.

Hantering av valutakursrisker

Högsta möjliga balans eftersträvas alltid mellan tillgångar och skulder samt mellan intäkter och kostnader i främmande valutor. Något som är väsentligt för Stena Metallkoncernen är att finansiera verksamheten i rätt valuta. Kundfordringar och leverantörsskulder säkras kontinuerligt via valutaterminer.

Likviditet och finansiering

Koncernens externa finansiering sker via obligationsmarknaden och via banksystemet.

Investeringsverksamheten

Den finansiella portföljen består av fyra individuella delar:

  • Basportföljen, övervägande bolag med relativt stabil intjäningsförmåga och låg konjunkturkänslighet
  • Icke korrelerade tillgångar, hedgefonder med olika strategier och ingen till mycket låg korrelation med aktiemarknaden
  • Private Equity, innehav i olika PE-fonder, fonderna har olika inriktning och olika geografiska marknader
  • Trading, främst opportunistisk handel, samt vissa innehav som inte kan kategoriseras till de övriga tre portföljerna

AB Stena Metall Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bankverksamhet inom koncernen, i Göteborg och Zug, Schweiz. Bolaget har sju medarbetare.

www.stenametall.se/investor-relations

VD Peter Gustafsson

Morgan Stanley världsindex*

 

Stockholmsbörsens OMXS30 index*

 

VIX, Volatilitetsindex*

 

Valutakursutveckling*

 

*Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1/9 2013 till och med 30/9 2017. Alla grafer avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall