478

Anställda

16

Platser

1 003

MSEK Omsättning

Samhället blir allt mer elektronikintensivt. TV-apparater, datorer och annan teknik byts ut i allt högre takt. Mängden elektronikavfall ökar och därmed behovet av effektiv och miljöriktig återvinning. Stena Technoworlds avancerade återvinningsprocesser innebär att stora mängder värdefulla råvaror tas till vara och används igen i nya produkter.

Det har varit ett bra år för Stena Technoworld, men samtidigt ett år där regionerna har utvecklats på olika sätt. Norden har gått bättre än förväntat, Italien enligt plan medan Tyskland på grund av produktionsstopp har utvecklats väsentligt sämre än planerat.

En generell utmaning i återvinningsbranschen är att existerande insamlingssystem för elektronikåtervinning fortfarande är ineffektiva. I flera länder brister det dessutom i uppföljning av lagkrav och regelverk, vilket gör att hanteringen av avfallet inte alltid är miljömässigt acceptabel. En hel del avfall kommer aldrig in i återvinningssystemet, vilket drabbar företagen som inte får ut fullt värde för sitt elektronikavfall men också samhället som går miste om resurser.

Mängden elektronikavfall ökar och därmed behovet av effektiv och miljöriktig återvinning.

I alla regioner strävar Stena Technoworld efter att hitta mer effektiva sätt att hantera återvinningsbara resurser. Ett sätt att göra det är att sortera ut produkter för återanvändning vilket medför att Stena Technoworld lyfter resurser i avfallshierarkin i enlighet med målsättningen i WEEE-direktivet. I såväl Sverige som i Norge och Polen är detta en stor verksamhet, och näst i tur att etablera återanvändningsverksamhet, är Italien. Under året har bolaget hittat nya köpare för dessa produkter i Europa, men också i Asien. I dialog med kunderna som levererar elektronikavfall till Stena Technoworld, identifieras fler produkter som lämpar sig för återanvändning. Ett exempel på det är processorer och andra komponenter i datorer.

I Kina har myndigheterna infört nya restriktioner mot import av plast- och elektronikavfall. Tidigare tog man emot containervis med mixat avfall som sorterades på plats, men numera ställs krav på renare fraktioner. I och med att Stena Technoworld redan har rena fraktioner har de nya kinesiska reglerna stärkt Stenas position på världsmarknaden.

Under året har Stena Technoworld fortsatt satsningen på ledarskapsutveckling. Ledarskapsprogrammet handlar bland annat om entreprenörskap och att utveckla det individuella ansvaret för att skapa värde för kunden. Satsningen omfattar individuellt utformade program för ett åttiotal personer, och fortsätter under kommande år.

Stena Technoworld är aktiva i den europeiska återvinningsorganisationen för elektronikavfall, EERA, bland annat genom att vd Rasmus Bergström sedan april är ordförande i styrelsen. Målet med engagemanget är att sätta fokus på kvalitets- och kretsloppsfrågor för att se till att allt elektronikavfall samlas in.

Stena Technoworld är en av Europas ledande elektronikåtervinnare med 16 anläggningar i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyskland och Italien. Dessutom insamlas och återvinns material från ett flertal andra länder som till exempel Belgien, Holland, Schweiz, Österrike och Frankrike. Vid sidan av materialåtervinning arbetar bolaget allt mer med återanvändning av produkter.

Chef Affärsområde Elektronikåtervinning
Rasmus Bergström

Regionchefer
Italien Giuseppe Piardi
Tyskland Folkert Schmidt
Norden Martin Alehem