I jämförelse med de senaste årens utmanande marknadsförhållanden karaktäriserades verksamhetsåret 2016/2017 av mer stabila förutsättningar. Högre råvarupriser och lägre prisvolatilitet skapade, trots en svagare dollarutveckling, bättre möjligheter för huvuddelen av Stena Metallkoncernens affärsområden. Det finns en stabil grund i vårt samlade affärsmannaskap och med bibehållen finansiell disciplin och ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla delar av koncernen sedan flera år, har vi fortsatt stärka vår marknadsposition inom samtliga verksamheter. Bättre marknader har inneburit bättre möjligheter för en förberedd organisation. Jag är nöjd med insatsen under året.

Stena Recycling visar en god resultattillväxt på samtliga hemmamarknader samtidigt som positionen som Nordens ledande återvinningsföretag befästs. Parallellt som det nyförvärvade IL Recycling integrerats i Stena Recycling (Sverige och Polen) fortsätter vi investera i produktionslösningar för att ytterligare öka förädlingsgraden i vår återvinning. Kombinationen av en stark, lokal närvaro och ett allt starkare erbjudande av kundspecifika lösningar skapar långsiktiga värden, inte bara för oss själva utan också för kunder och samarbetspartners.

Det är fortsatt stora utmaningar på den producentansvarsstyrda marknaden för elektronikåtervinningen i Europa, dels på grund av den stora obalansen i prissättning mellan producenter och återvinnare och dels till följd av att huvuddelen (ca 65 %) av det europeiska elektronikavfallet fortfarande hanteras utanför lagstiftningen. Stena Technoworld har under året ytterligare befäst sin ställning som en ledande återvinnare på sina marknader. I Stena Nordic Recycling Center har Stena Technoworld investerat i en avancerad processanläggning för elektronik som väsentligen ökar återvinningen.

Stena Aluminium fortsätter investera i produktivitets- och kvalitetshöjande processutveckling som del i sitt kvalitetsinriktade förbättringsarbete. Resultatet är i linje med föregående verksamhetsår.
Det är mycket tillfredsställande att följa den positiva utvecklingen för Stena Stål. Ett förbättrat resultat i kombination med stärkta marknadsandelar är resultatet av ett starkare affärsmannaskap där man gör mer möjligt. (Se gärna filmen Stena Stål – Gör mer möjligt.)

Stena Components har ytterligare befäst sin marknadsposition och har under året utvecklat sitt erbjudande.

Stena Oil har på en periodvis utmanande bunkermarknad återigen visat att kombinationen av gott affärsmannaskap och kvalitetssäkrade leveranser skapar goda värden för oss själva och våra kunder.

Stena Metall Finans har under året haft en mer försiktig syn på marknadsutvecklingen med lägre risktagande vilket inneburit ett något lägre resultat än tidigare. I internbanksrollen har ytterligare steg tagits för att utveckla nya cash management-lösningar för koncernen. Arbetet med riskavvägning har fortsatt varit en viktig del och bidrar positivt till den finansiella disciplinen.

En viktig del i koncernens ständiga förbättringsarbete är det ”lean”-inspirerade program som används inom produktion under namnet Stena Way of Production (SWOP), i filialverksamheten (SWOB) men också inom försäljning (SWOS). Denna metodik tillämpas idag i hela koncernen och är under ständig utveckling. Kopplingen till säkerhet är stark. Vår satsning på ett säkrare Stena fortlöper med full kraft med utgångspunkten att alla olyckor går att förhindra. Vi vet också att säkra arbetsmiljöer ger en effektiv produktion med hög kvalitet.

Under året invigde vi Nordens modernaste återvinningsanläggning, Stena Nordic Recycling Center, (SNRC), i Halmstad. Med de tre första processtegen i full produktion kommer vi här att fortsätta investera i nya återvinningslösningar. SNRC utgör navet i den infrastruktur för industriell materialåtervinning som vi etablerat i koncernen och som också består av de övriga processanläggningarna på våra hemmamarknader. Ett utmärkt exempel är Grenå Recycling Center i Danmark som invigdes under året.

Sedan starten har materialåtervinningen på SNRC ökat med 30 procent vilket bland annat medför att vi är en av de första återvinnarna i världen att klara EU:s krav på fordonsindustrin om att återvinna varje bil till 95 procent.

I samverkan med universitet och högskolor söker vi hitta lösningar på framtidens återvinningsutmaningar. Två aktuella forskningsområden är plast och litiumjonbatterier. Vi är idag en ledande återvinnare av plast, men komplexiteten i plast som material är stor och vi medverkar i ett flertal forskningsprojekt för att hitta nya lösningar. Vad avser litiumjonbatterier så finns ett stort behov av att återvinna dem på ett säkert och effektivt sätt, inte minst för fordonsindustrin. Vi arbetar för att ta fram en helhetslösning där batterierna hanteras på ett säkert sätt och där innehållet återanvänds och återvinns med hållbara metoder.

Vi har fortsatt stärka vår marknadsposition inom samtliga verksamheter.

Stena Metal International, koncernens försäljningsorganisation, baserar sin affär på långsiktiga, globala kundrelationer med stål- och metallindustrin. Med mer avancerade återvinningsprocesser utvinner vi allt renare råvaror som möter de ökande kraven från kunder och lagstiftning. Olika former av samarbeten ger oss möjlighet att optimera materialets väg genom hela värdekedjan; från insamling, genom förädlingsprocessen och hela vägen till slutkund.

Gemensamt för samtliga verksamheter är satsningen på nya digitala lösningar. Som exempel introducerade Stena Stål under året en e-handelslösning genom webb-order där kunderna får tillgång till marknadens bredaste sortiment online. Stena Recycling lanserade en kundportal på flera marknader, baserad på en ny teknisk plattform förberedd för ytterligare funktionalitet. Portalen fungerar som ett stöd i utvecklingen och uppföljningen av kundens affär.

Det är en mycket glädjande utveckling och vi har en spännande pipeline av digitala projekt, många med målet att stärka tillgängligheten av våra produkter och tjänster samt skapa underlag för förbättringar hos kund. Digitalisering effektiviserar också vårt interna produktionsflöde.

I takt med att återvinningsverksamheterna etablerat allt starkare marknadspositioner ställs högre krav på värdeskapande, såväl på oss själva som i samverkan med affärspartners. Med Stena Resource Management bedriver vi fokuserade projekt i samverkan med våra kunder där vi identifierar nya möjligheter längs hela värdekedjan. (Se gärna filmen Hitta det dolda värdet.)

Att skapa värden för kunder, samhälle och partners är kärnan i vår verksamhet och i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle finns en ännu större plats för koncernens samlade kompetens, produkter och tjänster. Läs gärna mer om vårt arbete i Stena Metallkoncernens första hållbarhetsredovisning som presenteras i november 2017.

Avgörande för koncernens positiva utveckling är våra kompetenta medarbetare. Det engagemang och det affärsmannaskap som visats det gångna året är imponerande. Rätt människor och rätt kompetens är en förutsättning för framgång och vi satsar ännu hårdare på kompetensutveckling med särskilt fokus på kvalitet och säkerhet, produkt- och materialkunskap samt ledarskap.

Den generella marknadsbilden är för närvarande relativt stabil även om vi den senaste tiden åter sett förhållandevis stora prisrörelser. Stora prisrörelser och periodvis ökad marknadsoro utgör återkommande utmaningar som vi måste förhålla oss till. Med bibehållen finansiell disciplin kommer vi att fokusera på det vi själva kan påverka – det finns inte någon del i koncernen som inte kan bli bättre.

Om nuvarande, relativt positiva, marknadsförutsättningar består förväntar jag mig ett förbättrat resultat under innevarande verksamhetsår.

Anders Jansson, Göteborg, oktober 2017