Prisutveckling

Uppgångar präglade året

Verksamhetsåret präglas av en generell uppgång i priserna på de flesta råvaror. En viktig faktor är Kina som i kontrast till föregående år visat upp starkare ekonomisk statistik. Överlag har vi sett en positiv stämning i konjunkturen globalt.

  • Översikt
  • Metaller
  • Stål
  • Returpapper
  • Järnskrot
  • Frakter
  • Olja

Jämfört med föregående verksamhetsår har priserna (i USD) på de vanligaste basmetallerna korrelerat på ett mer normalt sätt. I stort sett alla metaller har stigit kraftigt i pris. Uppgångarna uppgår till mellan 20 och 50 procent. Efter tre år i följd med fallande priser har även oljepriset (Brent) vänt upp, om än bara med ca 10 procent. Järnskrotpriserna steg ännu lite mer jämfört med övriga metaller, drygt 50 procent. En del av stålverkens förbättrade marknad står att finna i de tullar som införts, men en stor del beror även på att konjunkturen under året har stärkts, inte minst i Europa. Vi går in i det nya verksamhetsåret med tillförsikt, dock oroar risken för bakslag vad gäller råvarupriserna generellt eftersom föregående års prisuppgång i flera fall var mycket påtaglig.

Priserna på London Metal Exchange (LME) steg under verksamhetsåret i likhet med de flesta andra råvaror. Överlag stark kinesisk data och en positiv stämning i allmänhet har drivit priserna. Koppar steg 20 procent på tre dagar efter det amerikanska presidentvalet, den starkaste uppgången på 35 år. Metallen har också haft stöd av produktionsstörningar i flera betydande gruvor. Kina har levt upp till sina utfästelser att stänga ner äldre och miljöskadlig aluminiumproduktion vilket har gett stöd åt priset samt sänt en tydlig signal att man tar tag i det generella problemet med överkapacitet i flera råvarusektorer. Under hösten steg priserna parallellt med dollarn, vilket är ovanligt och gav en dubbel effekt i uppgången av priserna i lokal valuta. Efter en svagare vinter och vår har vi under sommaren haft kraftiga uppgångar på LME. Detta har dock skett samtidigt som dollarn fallit kraftigt vilket reducerat uppgångarna i lokala valutor. Vi har därmed haft det mer normala omvända förhållandet mellan dollar och råvarupriser, jämfört med den ovanliga hösten.

Aluminium, LME

 

Nickel, LME

 

Koppar, LME

 

* Graferna avser prisutveckling under perioden 1/9 2013 till och med 11/9 2017. Graferna avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall.

Vi ser tillbaka på ett år med stigande priser. Från september till april fortsatte den prisuppgång som började under slutet av föregående verksamhetsår. Efter det kom sänkningar under en kortare period men under sommaren vände trenden uppåt igen. Mätt över hela året har priserna på malmbaserade produkter gått upp med 20-25 procent och på skrotbaserade produkter med 10-15 procent. Undantaget är rostfritt material där sjunkande priser på legeringar under de senaste månaderna inneburit att priserna över verksamhetsåret är oförändrade. Orsakerna till de stigande priserna är en generellt bra global konjunktur, ökande råvarukostnader för stålverken, begränsningar av produktionskapacitet och en stor påverkan av de tullar som införts efter beslut i anti-dumping ärenden. Genomslaget av tullarna märks tydligast på plåtprodukter. Under några perioder har det i det närmaste varit en brist på europeisk tillverkad plåt. Den svenska marknaden är fortsatt stark med ökande behov av stål från i första hand fordons- och byggindustrin.

Under hösten 2016 var efterfrågan på wellpapp lägre än förväntat men även insamlingen reducerades och prisnivån hölls därför stabil. Vintern och våren präglades av hög efterfrågan och prisuppgångar på grund av hög aktivitet från kinesiska köpare och ett överlag gott orderläge hos de europeiska bruken. Blandpapperpriserna har ökat i högre takt än wellpapp och prisgapet däremellan har minskat. Orsaken är en ökad efterfrågan från kartongbruken (förpackningar). Produktionen och insamlingen av tidningar fortsätter att minska. Tidningspappersbruken är fortsatt utmanade av höga råvarupriser som de inte kan få ut på färdigvaran. Isoleringsindustrin är en del av förklaringen men även mjukpappersindustrin, då de delvis konkurrerar om samma råvara. Vi ser framför oss en marknad, som i likhet med de senaste åren, kommer att påverkas mycket av hur de kinesiska köparna agerar.

Wellpapp, Exportpriser

 

* Grafen avser prisutveckling under perioden 1/9 2013 till och med 11/9 2017. Grafen avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall.

Kinesisk stålproduktion har stärkts tack vare stängningar av induktionskapacitet som tidigare inte var under myndighetskontroll. Dels producerade många av dessa verk undermålig kvalitet, dels klassades de som miljöfarliga med i många fall okontrollerade utsläpp. Under verksamhetsåret har den kinesiska stålexporten fortsatt att minska tack vare inhemsk stärkt efterfrågan. I USA har den konservativa och protektionistiska politiken inriktat sig på att utöka inhemsk tillverkningsindustri. Detta har i stort gynnat inhemsk stålproduktion. Efterfrågan på skrotråvara har stärkts under verksamhetsåret, i synnerhet mot slutet, vilket beror på den ökade stålproduktionen i Europa, USA och Turkiet. I den Europeiska stålindustrin upplever man nu äntligen stärkta orderböcker och förväntar sig ett starkt andra halvår 2017. 

Järnskrot, fob Rotterdam

 

* Grafen avser prisutveckling under perioden 1/9 2013 till och med 11/9 2017. Grafen avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall.

Oljeprisrörelserna och varierad efterfrågan har lett till svängningar i fraktraterna under året. Vid utgången av året stärktes bulkfrakter medan motsvarande för containers vänt ned. Detta efter en tids styrka. Efterfrågan på laster har generellt ökat under året och därmed förbättrat läget för transportnäringen. Redarna har flertalet mycket besvärliga år bakom sig men utsikterna är nu stärkta och hösten ser ut att innebära högre kostnader för sjöfrakter.

Dragkampen fortsätter mellan OPEC:s produktionsnedskärningar och USA:s ökade produktion av skifferolja. OPEC har genomfört en organiserad nedskärning sedan november 2016, med mål att sänka sina råoljelager. Genom att minska produktionen lyckades OPEC genomföra en återhämtning med ca 50 procent på råoljepriset. De högre oljepriserna har också oavsiktligt förstärkt USA:s produktion av skifferolja. Baker Hughes rig count index har visat det högsta antalet riggar i produktion sedan 2015. Den amerikanska oljeproduktionen bedöms fortsätta växa starkt medan efterfrågan kommer att vara oförändrad, med risk för överproduktion och dess effekt i lägre priser. Saudiarabien avser börsnotera Saudi Aramco under 2018. Landet kommer att göra mycket för att hålla oljepriserna på en så hög nivå som möjligt. Det är en mycket komplex bild för oljepriset inför nästa verksamhetsår, men vi tror på lägre oljepriser på grund av ett fortsatt starkt utbud och svagt växande efterfrågan.

Olja, Brent

 

* Grafen avser prisutveckling under perioden 1/9 2013 till och med 11/9 2017. Grafen avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall.

Laddar innehåll...